O adwentystach

LUDZIE NADZIEI…

Adwentyści dnia siódmego tworzą Kościół chrześcijański,
którego korzeni ideowych należy szukać w czasach apostolskich oraz XVI-wiecznej wielkiej reformacji.

Historycznie Kościół ten pojawił się w połowie XIX wieku. W 2018 roku miał 20,4 mln wyznawców (nie licząc dzieci i sympatyków) i obejmował swą działalnością 216 krajów.

Doktryna i posłannictwo

Adwentyści opierają swoją wiarę w Boga na słowach i naukach Jezusa Chrystusa, które zostały zapisane w Biblii (Piśmie Świętym), księdze natchnionej
przez Ducha Świętego.

WIARA oznacza całkowite zaufanie Bogu i przyjęcie Jego zbawienia.

Ten rodzaj ufnej wiary jest fundamentem wyznawanych przez adwentystów zasad. Żywe relacje z Bogiem (przyjaźń z Nim) są podstawą ich wiary.

BIBLIA zawiera istotę prawdy o Bogu.

Duch Święty natchnął pisarzy, by objawili prawdziwy charakter Boga i Jego

wolę zbawienia każdego człowieka. Biblia wyjaśnia naturę Boga i wskazuje na sposób zachowania

Jego naśladowców, wynikający z więzi z Nim.

EWANGELIA

Istotą poselstwa adwentystycznego jest ewangelia — Boża dobra nowina o zbawieniu. Poprzez śmierć Jezusa na krzyżu ludzie mogą nawiązać więź z Bogiem, zaufać Mu i przyjąć dar życia wiecznego.

STWORZENIE

Stworzyciel wszechświata ukształtował nasz świat w ciągu siedmiu dni. Koronnym dziełem aktu stworzenia jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Na zakończenie dzieła stworzenia Bóg ustanowił dzień siódmy, sobotę, pamiątką Jego twórczej mocy.

SOBOTA

Siódmy dzień tygodnia to sobota. Został on ustanowiony jako przypomnienie, iż Bóg jest tym, który stwarza i zbawia. Jest to dzień, w którym Bóg szczególnie zaprasza wszystkich, by przyszli i świętowali razem z Nim. Jezus świętował sobotę, gdy był na ziemi, a adwentyści podążają za Jego przykładem, przestrzegając w ten sposób czwartego z dziesięciu biblijnych przykazań.

DRUGI ADWENT

Adwentyści żyją w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Będzie ono — jak zapowiedział Zbawiciel — rzeczywiste, widzialne i ogólnoświatowe. Nie ustalają żadnej daty tego wspaniałego wydarzenia. Gdy Jezus powróci, zabierze do swego królestwa wszystkich, którzy odpowiedzieli na Jego ofertę przyjaźni i zbawienia, przyjmując Go za swego Pana i Zbawiciela.

ŻYCIE PO ŚMIERCI A PRZYSZŁOŚĆ

Stan śmierci jest według nauki Pisma Świętego stanem niebytu i nieświadomości. Ludzie zmarli po prostu zasnęli na jakiś czas. Ci, którzy zaufali Jezusowi, zostaną podczas Jego powtórnego przyjścia wzbudzeni do życia wiecznego. Natomiast ci, którzy odrzucili Jego dar życia wiecznego lub zlekceważyli prawość, zostaną wraz z szatanem unicestwieni, a zło i grzech już nigdy nie powrócą na ziemię. Na świecie zapanują pierwotna harmonia i szczęście.

CHRZEST

Ci, którzy wybrali Bożą drogę życia, przypieczętowują swoją decyzje poprzez świadomy akt chrztu (zanurzenie w wodzie), biorąc za przykład Jezusa.

ZDROWIE

Adwentyści zawsze wierzyli, że zdrowie fizyczne jest ściśle związane ze zdrowiem duchowym. Zdrowy styl życia uważany jest przez nich za jeden z istotnych elementów praktycznego chrześcijaństwa. Dlatego prowadzą szpitale, kluby zdrowia, poradnie rodzinne, antyalkoholowe, antynikotynowe i antynarkotykowe.

EDUKACJA

Kościół adwentystyczny posiada jeden z największych systemów edukacji na świecie wśród Kościołów protestanckich. Poprzez szkolnictwo adwentyści służą społeczeństwu, zapewniając edukację na wszystkich poziomach.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ

Poprzez działalność prowadzoną przez Adwentystyczną Agencję Pomocy i Rozwoju (ADRA), a w Polsce Chrześcijańską Służbę Charytatywną (ChSCh), Kościół adwentystyczny oferuje praktyczną pomoc tym, którzy znaleźli się w potrzebie, troszcząc się o biednych i poszkodowanych.

DZIELENIE SIĘ NADZIEJĄ

Adwentyści przekazują innym nadzieję poprzez koncentrowanie uwagi na jakości życia. Osobiste opowiadanie o nadziei w Chrystusie jest istotnym aspektem ich wiary. Dzielą się też dobrą nowiną poprzez działalność wydawniczą, radiową, telewizyjną i internetową.

RELACJE

Kościół adwentystyczny utrzymuje przyjazne kontakty z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Jego sytuację prawną w Polsce reguluje Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (Dz. U. nr 97, 23 VIII 1995, poz. 481, z późn. zm.).

Więcej informacji na temat Kościoła znajdziesz w internecie na stronie adwent.pl